Welcome to the contest opening concert! – International cello contest “ProArt-2017”
05/05/2017

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії
Солісти — Рафаель Піду (Франція), Денис Северин (Швейцарія), Катажина Полонек (Польща), Артем Полуденний (Україна).
Диригент — Шу І-Бінг (Китай)
Офіційний сайт конкурсу – http://proartcompetition.com/
Міжнародний конкурс віолончелістів “ProArt-2017” стартує вже за декілька днів! Молоді музиканти з України, Швейцарії, Франції, Німеччини, Китаю, Польщі, Румунії, Болгарії, Грузії, Вірменії, Казахстану віком від 12 до 23 років змагатимуться за отримання Звання лауреатів міжнародного конкурсу, дипломів учасників та грошових премій.
Запрошуємо також на конкурсні прослуховування! Вхід вільний!

Цей форум продовжує традиції інструментального конкурсу «ProArt», що має на меті виявлення та підтримку обдарованої молоді в області академічного музичного мистецтва, розвиток інструментального виконавства, популяризацію кращих творів світової музичної класики та сучасності.

Цьогоріч ініціатором проведення конкурсу виступив відомий швейцарський віолончеліст, професор Женевського університету музики та Бернського університету мистецтв Денис Северин. На форум запрошені гості з різних країн, що надало йому статус міжнародного проекту, в якому візьмуть участь кращі юні інструменталісти у номінації «Віолончель».

Із 11 по 14 травня міжнародний конкурс віолончелістів «ProArt-2017» об’єднає блискучий цвіт обдарованої молоді з України, Швейцарії, Франції, Німеччини, Китаю, Польщі, Румунії, Болгарії, Грузії, Казахстану. 40 учасників віком з 12 до 23 років вражатимуть яскравими сольними програмами, високою майстерністю та оригінальними виконавськими інтерпретаціями. Учасники старшої групи у третьому турі конкурсу матимуть унікальну можливість виступити з Академічним симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармонії.

Конкурс урочисто відкриється святковим концертом за участю почесних членів журі – Рафаеля Піду (Франція), Дениса Северина (Швейцарія), Катажини Полонек (Польща), Шу I-Бінга (Китай), Артема Полуденного (Україна). Також членами журі є лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, голова Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України Ігор Щербаков та лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Юрій Ланюк.

Організаторами конкурсу є: Хмельницька обласна філармонія, Асоціація віолончелістів Франції, Асоціація «Мистецтво без кордонів» м. Базель, проект «Благодійний фонд Анімато».

Партнерами проекту виступають: управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації, дилер BMW «Баварія Захід Хмельницький», готель «Арена», готель «ЛЮБЕ», готель «Либідь-Плаза», «Фонд родини Кольгофер», Хмельницьке відділення творчої спідки «АДЕМ» України.

Інформаційними партнерами заходу є: 33 канал, телерадіокомпанія «Поділля-Центр», канал «Ексклюзив», радіо ЕРА, газета «День», інформаційні інтернет-портали 0382.ua, МОЄ МІСТО, Марічка-news, Є, Екперимент, ВАХ!!!, ВСІМ.

На переможців конкурсу, окрім високої виконавської відзнаки – звання лауреата, очікують грошові премії у розмірі від 10000 до 30000 тис. грн.

Організатори сподіваються, що відроджена конкурсна традиція отримає тривале життя на подільській мистецькій землі, а її творчі сторінки стануть для молодих обдарувань яскравим та корисним досвідом на шляху до світового музичного Олімпу.

Вхід на конкурсні прослуховування та гала-концерт лауреатів вільний, тож щиро запрошуємо на справжнє свято музики до філармонії!


Academic Symphony Orchestra of Khmelnitsky Regional Philharmonic
Soloists - Rafael Pidu (France), Denis Severin (Switzerland), Katarzyna Poloneka (Poland), Artyom Poddenny (Ukraine).
Conductor - Shu I-Bing (China)
Official Website of the Competition - http://proartcompetition.com/
The international "Cellular Contest" ProArt-2017 will start in a few days! Young musicians from Ukraine, Switzerland, France, Germany, China, Poland, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Kazakhstan, aged 12 to 23 will compete for the title of winners of the international competition, participants' diplomas and cash prizes.
We also invite you to participate in competitive auditions! Free entrance!
This forum continues the tradition of the instrumental contest "ProArt", which aims to identify and support gifted youth in the field of academic music, the development of instrumental performances, popularization of the best works of world classical music and modern times.

This year, the initiator of the contest was the well-known Swiss cellist, Professor of Geneva University of Music and the Bern Art University Denis Severin. The forum invited guests from different countries, which gave him the status of an international project, which will be attended by the best young instrumentalists in the "Cello" nomination.

From May 11 to 14, the international "ProArt-2017" cello contest will combine the brilliant glamor of gifted youth from Ukraine, Switzerland, France, Germany, China, Poland, Romania, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan. 40 participants aged 12 to 23 will be struck by bright solo programs, high skill and original executive interpretations. Participants of the senior group in the third round of the competition will have a unique opportunity to speak with the Academic Symphony Orchestra of the Khmelnitsky Regional Philharmonic.

The competition will be solemnly opened by a festive concert with honorary members of the jury - Rafael Pius (France), Denis Severin (Switzerland), Katarzyna Poloneka (Poland), Shu I-Binga (China), Artema Podsudenogo (Ukraine). Also, the jury members are the winner of the National Prize of Ukraine to them. T. Shevchenko, chairman of the National Union of Composers of Ukraine, Honored Worker of Arts of Ukraine Igor Shcherbakov and Laureate of the National Prize of Ukraine to them. T. Shevchenko, Honored Worker of Arts of Ukraine Yuriy Lanyuk.

The organizers of the competition are: Khmelnytsky regional philharmonic society, the Association of cellists of France, the Association "Art without Borders" in Basel, the project "Charitable Foundation of Animat".

The partners of the project are: the Department of Culture, Nationalities, Religions and Tourism of the Khmelnytsky Regional State Administration, BMW dealer Bavaria Zakhid Khmelnytskyi, Arena Hotel, LUBE Hotel, Lybid Plaza Hotel, Kolmogaler Family Foundation, Khmelnitsky Creative Workshop "ADEM" of Ukraine.

The information partners of the event are: Channel 33, Podillya-Center television and radio channel, Exclusive channel, ERA radio, Day newspaper, Internet information portals 0382.ua, MY CITY, Marichka-news, E, Experiment, VAC! !, ALL.

The winners of the competition, in addition to the high performance award - the laureate's title, expect cash awards in the amount of 10,000 to 30,000 thousand UAH.

The organizers hope that the revived competitive tradition will have a long life in the Podillya artistic land, and its creative pages will become a bright and useful experience for young talents on the way to the world musical Olympus.

Entrance to competitive auditions and gala concert of laureates is free, so we sincerely invite you to a true music festival to the Philharmonic!null
Tell your friends about this entry in social networks

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz